ส่อง 31 โครงการพัฒนาเมืองอุบลราชธานี ปี 2567

อย่าลืมกดแชร์ คอมเมนต์ กดไลค์

ส่อง 31 โครงการพัฒนาเมืองอุบลราชธานี ปี 2567 โครงการพัฒนาเมืองอุบลราชธานี ปี 2567 ครอบคลุมพื้นที่ 10 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี อำเภอวารินชำราบ อำเภอพิบูลมังสาหาร อำเภอเขมราฐ อำเภอตระการพืชผล อำเภอตาลสุม อำเภอศรีเมืองใหม่ อำเภอนาจะหลวย อำเภอกันทรารมย์ และอำเภอเดชอุดม

1. โครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขงพร้อมปรับภูมิทัศน์ บ้านห้วยยาง (ต่อเนื่องเขื่อนเดิมเหนือน้ำและท้ายน้ำ) ตำบลเขมราฐอำเภอเขมราฐ ความยาวไม่น้อยกว่า 700 เมตร งบประมาณ 70,000,000 บาท

2. โครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขงพร้อมปรับภูมิทัศน์ บ้านบุ่งข้อง ถึงบุ่งขี้เหล็ก (ต่อเนื่องเขื่อนเดิมปี 55 ท้ายน้ำ) ตำบลนาแวง อำเภอเขมราฐ ความยาวไม่น้อยกว่า 700 เมตร งบประมาณ 120,000,000 บาท

3. โครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขงพร้อมปรับภูมิทัศน์ บ้านดงนา ตำบลหนามแท่ง อำเภอศรีเมืองใหม่ ความยาวไม่น้อยกว่า 700 เมตร งบประมาณ 120,000,000 บาท

4. โครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี หมู่ที่ 5 ตำบลธาตุน้อย อำเภอเขื่องใน ความยาวไม่น้อยกว่า 500 เมตร งบประมาณ 60,000,000 บาท

5. โครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำมูล หมู่ที่ 7 ตำบลทรายมูล อำเภอพิบูลมังสาหาร ความยาวไม่น้อยกว่า 1,450 เมตร งบประมาณ 120,000,000 บาท

6. โครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำมูล บริเวณวัดป่าภูสิน – บุ่งเฮือง หมู่ที่ 6 ตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ ความยาวไม่น้อยกว่า 1,100 เมตร งบประมาณ 120,000,000 บาท

7. โครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำมูลพร้อมปรับภูมิทัศน์ (ต่อเนื่องเขื่อนเดิม) หมู่ที่ 4 ตำบลกุดลาดอำ เภอเมืองอุบลราชธานี ความยาวไม่น้อยกว่า 900 เมตร งบประมาณ 120,000,000 บาท

8. โครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งริมลำเซบาย บริเวณบ้านคำหมีหนองข่า หมู่ที่ 8 ตำบลหนองเหล่า อำเภอเขื่องใน ความยาวไม่น้อยกว่า 660 เมตร งบประมาณ 60,000,000 บาท

9. โครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำมูล หมู่ที่ 1 ตำบลโพธิ์ศรี อำเภอพิบูลมังสาหาร ความยาวไม่น้อยกว่า 800 เมตร งบประมาณ 120,000,000 บาท

10. โครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำมูลพร้อมปรับภูมิทัศน์ บริเวณสะพานมูลน้อย ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี ความยาวไม่น้อยกว่า 900 เมตร งบประมาณ 120,000,000 บาท

11. โครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งริมห้วยขยุงพร้อมปรับภูมิทัศน์ หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยขยุง อำเภอวารินชำราบ ความยาวไม่น้อยกว่า 1,300 เมตร งบประมาณ 120,000,000 บาท

12. โครงการเขื่อนป้องการตลิ่งริมแม่น้ำเซบาย หมู่ที่ 10 บ้านท่าลาด ตำบลก่อเอ้ อำเภอเขื่องใน ความยาวไม่น้อยกว่า 800 เมตร งบประมาณ 85,000,000 บาท

13. โครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งริมลำโดมใหญ่ บริเวณวัดป่านาเจริญ – ห้วยนาแซง หมู่ที่ 1,หมู่ที่ 8 ตำบลนาเยีย อำเภอนาเยียความยาวไม่น้อยกว่า 1,700 เมตร งบประมาณ 120,000,000 บาท

14. โครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งริมลำมูลน้อยพร้อมปรับภูมิทัศน์ หมู่ที่ 1 ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี ความยาวไม่น้อยกว่า 900 เมตร งบประมาณ 120,000,000 บาท

15. ค่าควบคุมงานก่อสร้าง โครงการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณโดยรอบเมืองนครอุบลราชธานี บุ่งกาแซว ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี 1 รายการ งบประมาณ 5,766,000 บาท

16. โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงเขื่อนป้องกันตลิ่งริมลำเซบาย บ้านท่าวารี ตำบลหัวดอน อำเภอเขื่องใน งบประมาณ 12,450,000 บาท

17. โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำมูล บริเวณบ้านหนองกินเพล หมู่ที่ 3 และบ้านคูสว่าง หมู่ที่ 7 อำเภอวารินชำราบ งบประมาณ 31,627,000 บาท

18. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเขื่อนป้องกันตลิ่งริมห้วยขยุง บ้านห้วยขะยุงเหนือ หมู่ที่ 6 (ต่อเนื่องเขื่อนเดิม) ตำบลห้วยขะยุง อำเภอวารินชำราบ งบประมาณ 40,000,000 บาท

19. โครงการพัฒนาพื้นที่และปรับปรุงภูมิทัศน์ บึงห้วยเรือ ระยะที่ 2 ตำบลห้วยเรือ อำเภอเขื่องใน งบประมาณ 90,000,000 บาท

20. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะเจ้าพ่อ (ดอนปู่ตา) ชุมชนหนองแสงใต้ หมู่ที่ 5 ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม งบประมาณ 150,000,000 บาท

21. โครงการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณโดยรอบเมืองนครอุบลราชธานี บุ่งกาแซว ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี งบประมาณ 200,000,000 บาท

22. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ (ระยะที่ 2 ) บริเวณพื้นที่ชุมชนอุบล อำเภอเมืองอุบลราชธานี งบประมาณ 100,000,000 บาท

23. โครงการพัฒนาพื้นที่นครอุบลราชธานี อำเภอเมืองอุบลราชธานี งบประมาณ 160,000,000 บาท

24. โครงการพัฒนาพื้นที่ปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณโดยรอบเมือง ตำบลปทุม อำเภอเมืองอุบลราชธานี งบประมาณ 180,000,000 บาท

25. โครงการพัฒนาพื้นที่ชุมชนหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ งบประมาณ 150,000,000 บาท

26. โครงการพัฒนาพื้นที่ปรับปรุงภูมิทัศน์ บุ่งกลางเฮือน อำเภอเมืองอุบลราชธานี งบประมาณ 150,000,000 บาท

27. โครงการพัฒนาพื้นที่ชุมชนโดยรอบตำบลนาตาล อำเภอนาตาล งบประมาณ 80,000,000 บาท

28. โครงการศึกษาออกแบบวางผังเมืองเฉพาะชุมชนเมืองอุบลราชธานี งบประมาณ 15,000,000 บาท

29. โครงการจัดทำข้อมูลทางกายภาพการผังเมืองด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ( GIS )มาตรฐานส่วน 1 : 1000 จังหวัดอุบลราชธานี นครพนมและมุกดาหาร งบประมาณ 40,500,000 บาท

30. โครงการจัดทำเขตการปกครองด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ( GIS ) เพื่อการผังเมือง พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ( จังหวัดอำนาจเจริญ ศรีสะเกษ ยโสธรและจังหวัดอุบลราชธานี ) งบประมาณ 53,396,000 บาท

31. โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมเมืองอุบลราชธานี – วารินชำราบ งบประมาณ 30,000,000 บาท

.

ที่มา : กระทรวงมหาดไทย / UBON NOW อุบลนาว

.

Loading...
นับ 1 ถึง 5 สิ.... ถ้าเกินนั้นแปลว่าเน็ตคุณล้ม
preloader image