10 สาเหตุทำไม เขาถึงเป็นคนเห็นแก่ตัว

อย่าลืมกดแชร์ คอมเมนต์ กดไลค์

10 สาเหตุทำไม เขาถึงเป็นคนเห็นแก่ตัว ความเห็นแก่ตัว คือ พฤติกรรมที่เน้นประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ส่วนรวม บางครั้งอาจเอาเปรียบผู้อื่นโดยไม่ละอาย คนที่เป็นคนเห็นแก่ตัวมักคิดถึงตัวเองเป็นหลัก โดยไม่สนใจถึงความรู้สึกหรือความต้องการของผู้อื่น ความเห็นแก่ตัวอาจส่งผลเสียต่อความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การทำงานร่วมกัน และการอยู่ร่วมกันในสังคม

1.สันดาน บางคนอาจเป็นคนเห็นแก่ตัวโดยธรรมชาติ ตั้งแต่เกิดมาก็มีลักษณะนิสัยแบบนี้มาอยู่แล้ว อาจเป็นเพราะกรรมเก่า หรือเพราะได้รับอิทธิพลจากพ่อแม่หรือคนใกล้ชิดในครอบครัว

2.การเลี้ยงดู เด็กที่เติบโตมาในครอบครัวที่มีสภาพแวดล้อมที่เน้นการเอาตัวเองเป็นศูนย์กลาง ให้ความสำคัญกับประโยชน์ส่วนตนมากกว่าส่วนรวม มักจะมีโอกาสที่จะเป็นผู้ใหญ่ที่เป็นคนเห็นแก่ตัวได้

3.ประสบการณ์ชีวิต คนที่มีประสบการณ์ชีวิตที่ไม่ดี เช่น เคยถูกเอาเปรียบ เคยถูกทำร้าย เคยถูกทอดทิ้ง มักจะมีแนวโน้มที่จะเป็นคนเห็นแก่ตัวมากขึ้น เพื่อปกป้องตัวเองไม่ให้ต้องถูกทำร้ายอีก

4.โรคทางจิตเวช บางคนอาจเป็นคนเห็นแก่ตัวเนื่องจากโรคทางจิตเวช เช่น โรคบุคลิกภาพแบบต่อต้านสังคม (Antisocial personality disorder) หรือโรคบุคลิกภาพแบบหลงตัวเอง (Narcissistic personality disorder)

5.ปัจจัยทางสังคม สภาพแวดล้อมทางสังคม เช่น สังคมที่เน้นการแข่งขัน เน้นความสำเร็จ เน้นการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน มักจะเอื้อต่อการส่งเสริมให้คนเป็นคนเห็นแก่ตัวมากขึ้น

6.ปัจจัยทางเศรษฐกิจ คนที่อยู่ในภาวะยากจนหรือขาดแคลน อาจต้องคิดถึงตัวเองเป็นหลัก เพื่อเอาตัวรอด จึงทำให้กลายเป็นคนเห็นแก่ตัวได้

7.ปัจจัยทางวัฒนธรรม วัฒนธรรมบางวัฒนธรรมอาจส่งเสริมให้คนเป็นคนเห็นแก่ตัว เช่น วัฒนธรรมที่เน้นการแข่งขัน เน้นความสำเร็จ เน้นการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน

8.ปัจจัยทางศาสนา ศาสนาบางศาสนาอาจส่งเสริมให้คนเป็นคนเห็นแก่ตัว เช่น ศาสนาที่เน้นการบูชาวัตถุ เน้นการแสวงหาความสุขทางโลก

9.ปัจจัยทางการศึกษา การศึกษาที่เน้นการแข่งขัน เน้นความสำเร็จ เน้นการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน มักจะเอื้อต่อการส่งเสริมให้คนเป็นคนเห็นแก่ตัวมากขึ้น

10.ปัจจัยอื่นๆ ปัจจัยอื่นๆ ที่อาจส่งผลต่อนิสัยเห็นแก่ตัว เช่น สารเสพติด โรคทางสมอง อุบัติเหตุทางสมอง เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม สาเหตุที่แท้จริงที่ทำให้คนคนหนึ่งเป็นคนเห็นแก่ตัวนั้น อาจมีได้หลายสาเหตุร่วมกัน ไม่สามารถระบุได้ชัดเจนว่าสาเหตุใดเป็นสาเหตุหลัก

Loading...
นับ 1 ถึง 5 สิ.... ถ้าเกินนั้นแปลว่าเน็ตคุณล้ม
preloader image